Notulen Jaarvergadering over 2021

Notulen Jaarvergadering over 2021 Buurtvereniging Saskia.
Aanwezig: Sietse Koopman, Hans van Rijs, Masite Ersoy, Jetty Nijdam, Alie de Rooy, Hennie Otter en 25 leden op vrijdag 4 maart 2022 in wijkcentrum de “Kempenaer”.

 1. Opening met koffie:
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
 1. Mededelingen:
  De voorzitter geeft aan dat het door de Coronacrisis al weer een tijdje geleden is dat er een ledenvergadering gehouden kon worden, de laatste vergadering was in 2019, mede daardoor konden er ook maar weinig activiteiten georganiseerd worden. Nu we weer wat meer kunnen organiseren zouden er eigenlijk ook een aantal nieuwe bestuursleden bij moeten komen. Een aantal bestuursleden treed namelijk binnenkort af en mochten hiervoor geen nieuwe bestuursleden komen dan wordt het erg moeilijk de buurtvereniging nog staande te houden aldus de voorzitter. Aantal leden dat is overleden/ heeft opgezegd bedraagt ongeveer 25, aantal leden wat zich heeft aangemeld bedraagt 3.
 2. Verslag kascontrole door de dames Truda Bemelaar en Marie de Vries:
  geen bijzonderheden, kas was prima op orde. De dames zijn nog een jaar beschikbaar, de heer Johannes Zijlstra geeft aan als reserve voor de kascontrole beschikbaar te zijn.
 3. Financieel verslag:
  Op de opmerking dat de bankkosten wel erg hoog zijn, antwoord de penningmeester dat wij daar als vereniging geen invloed op hebben de bank bepaald namelijk wat de kosten zijn. Op het financieel verslag staan ook kosten voor Woon Friesland, dit betreft de huur van een garagebox aan de President Kennedylaan deze wordt gebruikt voor de opslag van diverse spullen van de buurtvereniging aldus de penningmeester.
 4. Activiteiten informatie:
  Weinig tot geen informatie, aangezien de meeste activiteiten niet door konden gaan enkel een keer bingo en bloemschikken kon georganiseerd worden en dan ook nog met de nodige aanpassingen vanwege de Coronapandemie.
 5. Verkiezing nieuwe bestuursleden:
  Er melden zich twee nieuwe vrijwilligers aan nl. de heer Harm Hofman en de heer Roel van der Heide beide heren hebben wel belangstelling voor een bestuursfunctie.
 6. Rondvraag:
  Ate de Rooij vraagt hoe het bestuur denkt nu verder te gaan er zitten straks 8 leden in het bestuur dit kan niet het moet namelijk altijd een oneven aantal zijn ook mag een penningmeester niet ingewerkt worden deze dient de zaak over te dragen administratie en penningmeesterschap horen bij een en dezelfde persoon aldus Ate. De voorzitter geeft aan dat door het aftreden en aantreden van bestuursleden alles nog vorm moet krijgen en dat deze discussie daarom niet aan de orde is. Waarop Ate aangeeft het ook hier niet mee eens te zijn. De voorzitter geeft aan dat er in een bestuursvergadering over beslist word hoe nu verder en aangezien deze discussie niet thuishoort op de ledenvergadering hij deze gaat sluiten. Ate geeft aan na april niets meer te willen doen voor de buurtvereniging de voorzitter geeft aan zijn beslissing te respecteren en sluit de discussie.
 7. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering
 8. Pauze:
  Er volgt een korte pauze, tijdens de pauze kunnen de leden nog een drankje halen en wordt er een hapje geserveerd daarna volgt nog een korte bingo van 3 rondes en één staande ronde met leuke prijzen.
 9. Sluiting van de avond:
  De voorzitter sluit de avond en dankt een ieder voor zijn/haar komst. Jeffry wordt bedankt voor de verzorging van het geluid en Alie de Rooy en Jetty Nijdam voor het ophalen en verzorgen van de prijzen voor de bingo.